تاریخ انتشار: شنبه ۰۵ اسفند ۰۲ ساعت ۰۸:۰۹
اشتراک

مسجد جای سیاست‌ورزی است نه سیاسی‌کاری

»محسن اسماعیلی« در گفتگو با خبرنگار گروه مسجد و کانونهای مساجد خبرگزاری شبستان با اشاره به نقش و جایگاه مسجد در شاکله دین مبین اسالم، اظهار کرد: اگر کسی با منظومه احکام و معارف اسالمی آشنایی داشته باشد به راحتی تصدیق میکند که مسجد نقطه کانونی اسالم، نقطه عزیمت مسلمانان و مرکز هدایت امت است، […]

»محسن اسماعیلی« در گفتگو با خبرنگار گروه مسجد و کانونهای مساجد خبرگزاری شبستان با اشاره به نقش و جایگاه مسجد در شاکله دین مبین اسالم،
اظهار کرد: اگر کسی با منظومه احکام و معارف اسالمی آشنایی داشته باشد به راحتی تصدیق میکند که مسجد نقطه کانونی اسالم، نقطه عزیمت مسلمانان و
مرکز هدایت امت است، مسجد مرکز جهاد و جنگ و مرکز عبادت و نیایش است، بنابراین مسجد در تعالیم اصلی اسالمی جایگاهی رفیع دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: متأسفانه، به دالیل مختلف ازجمله توسعه شهرنشینی و مشکالتی

 

که مردم در روزگار ما دارند نقش مساجد در جامعه
کمرنگ شده است، بنابراین، اگر بخواهیم مساجد جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کنند چاره ای جز این نیست که باز هم تبدیل به پایگاه فرهنگ و سیاسِت
همراه با دیانت شوند.
وی گفت: اگر چنین نگاهی به مساجد داشته باشیم معلوم است که مسجد در عرصه انتخابات و تهییج مردم برای مشارکت در این امر نیز نقش اساسی
واهد اشت، سانی ه ن‌ان ی‌سد ی‌انند ا ال‌ای ال س ز نقلبا سلمای یست‌ای نتخاباتی ر ساجد سته ی‌د، شارکت ردم رخ
مساجد شکل میگرفت و مساجد نقش اصلی را در بسیج افکار عمومی و حضور پرشور انتخاباتی داشتند.
اسماعیلی تصریح کرد: به دلیل شرایط روزگار این نقش اندکی کمرنگ شده و بر متولیان امور مساجد است که این جایگاه را احیا کنند، این جمله تاریخی و
ماندگار امام خمینی)ره( را نباید فراموش کنیم که فرمودند: »مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید«؛ بنابراین، با توجه به اهمیت مسجد در شاکله دین،
نقش این مکان مقدس و آنچه که امام )ره( فرمودند، مسجد محل رزم و دفع است، محل رزم فرهنگی و دفاع از بینش اسالمی و ارزشهای دینی است؛
اکنون نیز مساجد این تکلیف را اندازه خودشان انجام میدهند اما چنان که گفتم با نقطه آرمانی و مطلوب فاصله دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد برگزاری کرسیهای آزاداندیشی با محور انتخابات در مساجد، گفت: اساسا مسجد جای تضارب افکار است و افراد با همه
نوع افکار به مسجد رفت و آمد دارند؛ مسجد در انحصار هیچکسی نیست و همه مومنین و متدینین به مسجد می آیند و طبیعتا باید پایگاه خود را داشته
باشند؛ اما نکتهای که اهمیت دارد آن است که مسجد جای سیاسیکاری نیست، سیاسیکاری با سیاستورزی تفاوت دارد، مسجد نباید آلوده به سیاسیکاری
شود اما همانطور که پیشتر نیز گفتم میتواند محل سیاستورزی باشد.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به تقویت هرچه بیشتر خبرگزاری شبستان )رسانه دین، فرهنگ، اندیشه(، خاطرنشان کرد: امید دارم که این رسانه با
ارتباطات گستردهای که با مساجد مختلف، هیات امنا و ائمه جماعات دارد به احیای جایگاه اصلی مسجد کمک کند.

https://www.shabestan.news/news/1751042/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*